Trygderett

Trygderett

Gjennom folketrygdloven skal innbyggere i Norge gis økonomisk trygghet, spesielt ved å sikre inntekt og kompensere for utgifter i forbindelse med arbeidsledighet, sykdom, uførhet, svangerskap og fødsel samt dødsfall. Trygderett er det rettsområdet som regulerer folketrygdloven.

Avslag fra NAV

NAV kan gi støtte til livsopphold som følge av inntektsbortfall, samt ytelser for å dekke utgifter i forbindelse med sykdom og skade. Det kan også gis stønad til barnetilsyn, utdanning, grunnstønad og hjelpestønad ved varig sykdom eller skade, samt stønad til utgifter ved dødsfall.

Dersom du har fått avslag på en ytelse fra NAV kan du klage på dette. Det lokale NAV-kontoret vil vurdere saken på nytt. Hvis vedtaket blir stående blir klagen sendt til NAV Klageinstans. Dersom du også får avslag fra NAV Klageinstans kan saken sendes til Trygderetten.

Ved å bruke Advokathuset Nord får du bistand fra en trygdeadvokat, som kan bidra til å fremme dine interesser mot NAV. Du kan få støtte til fri rettshelp både ved klage til NAV Klageinstans og ved anke til Trygderetten.

Vennligst kontakt oss ved å ringe 40 00 11 34 eller ved å bruke skjemaet på denne siden. Vi kan hjelpe deg med en gratis vurdering av din sak.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34